SMMM OKULU – Güncel muhasebe haberleri
SMMM OKULU – Güncel muhasebe haberleri

Fiili Hizmet Süresine Esneklik Geldi

  Ekim 2008 ayından önce asker, polis MİT mensubu, zirai karantinada görevli Tarım Müdürlüğü memur ve hizmetlileri, kamudaki basın müşavirleri, maden üretiminde çalışanlar , TRT çalışanları, devlet sanatçıları 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu kapsamında fiili hizmet zammı hakkına sahip bulunuyorlardı.   Madende çalışanlar için yılda 6 ay, tarım müdürlüğü çalışanları için yılda 2 ay, diğerleri […]

16 Kasım 2015 - 10:48 'de eklendi ve 2950. A+A-

Fiili Hizmet Süresine Esneklik Geldi

 

Ekim 2008 ayından önce asker, polis MİT mensubu, zirai karantinada görevli Tarım Müdürlüğü memur ve hizmetlileri, kamudaki basın müşavirleri, maden üretiminde çalışanlar , TRT çalışanları, devlet sanatçıları 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu kapsamında fiili hizmet zammı hakkına sahip bulunuyorlardı.

 

Madende çalışanlar için yılda 6 ay, tarım müdürlüğü çalışanları için yılda 2 ay, diğerleri için yılda 3 ay fiili hizmet zammı süresi fiili hizmetlerine ekleniyor, ayrıca emeklilik yaşından da indirim sağlıyordu.

506 sayılı Yasaya tabi çalışanlardan ise 2008 Ekim ayından önce gazeteci, matbaacı, gemi adamı olarak, azotlu gübre ve şeker sanayiindeki (2007-2008 arasında azotlu gübre ve şeker sanayi sınırlaması kaldırıldı) fabrika, atölye, havuz ve depolarda, trafo binalarında zehirli, boğucu, yakıcı, öldürücü, patlayıcı gaz, asit, boya işlerinde çelik demir tunç döküm işlerinde çalışanlar ilave sigortalılık süresi kazanıyor, sigorta başlangıçları öne çekilerek daha elverişli emeklilik koşullarına tabi oluyor, ayrıca bu süre bir de yaştan indiriliyordu. Buna karşın fiili hizmet zammı gibi güne eklenmiyordu.

2008 yılı Ekim ayı başında yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanununun 40 ıncı maddesi getirdiği yeni fiili hizmet zammı uygulaması ile bu konuya bir düzen verdi. Ancak bu düzeni verirken bazı kesimlerin bu konudaki haklarını kaldırdı, bazı kesimlere yeni hak verdi, bunun yanında fiili hizmet zammında yararlanmak birçok bakımdan da zorlaştırıldı.

Örneğin gemi adamlarının, gazetecilerin, matbaacıların ilave sigortalılık süresi hakları kaldırılırken, Tarım Müdürlüklerindeki zirai karantina , salgın, bulaşıcı ve paraziter hayvan hastalıkları ile uğraşanların, devlet sanatçılarını fiili hizmet süresi zammı hakları kaldırıldı. Bunlardan gazetecilerin hakları 2013 yılında yeniden tanındı. Tanınırken milletvekillerine de fiili hizmet zammı hakkı getirildi.Üstelik milletvekillerinin fiili hizmet zammından yararlanmada 3600 günlük staj süresi de bulunmuyordu.

Yeni olarak;

Kurşun ve arsenik işlerinin; kurşun üretilen galenit, serüzit, anglezit gibi cevherlerin çıkarılmasına ilişkin maden ocağı işlerinde, kurşunlu madenlerden yahut içinde kurşun bulunan kül, maden köpüğü, kurşun fırın kurumu, üstübeç artığı ve benzeri maddelerden kurşun üretimi için yapılan izabe işlerinde, antimuan, kalay, bronz ve benzeri maddelerle yapılan kurşun alaşımı işlerinde, kurşun izabe fırınlarının teksif odalarında biriken kuru tozları kaldırma işlerinde çalışanlar,

Cam fabrika ve atölyelerinde; bazı tehlike derecesi yüksek işlerinde çalışanlar,

Cıva üretimi işleri sanayiinde; cıva izabe fırınlarında görülen işlerde, elementer cıva bulunan ocaklarda görülen işlerde çalışanlar,

Çimento fabrikalarında; ilkel maddeleri kırma, ufalama, ezme, eleme ve karıştırma işlerinde, otomatik fırınlarda pişirme işlerinde, klinkeri öğütme, eleme, torba ve fıçılara koyma işlerinde (otomatik olarak tozun etrafa yayılmasını önleyici bir düzenleme yapılmadığı takdirde) çalışanlar,

Kok fabrikalarıyla termik santrallerde çeşitli işlerde çalışanlar,

Alüminyum fabrikalarında; alüminyum oksit üretimi işlerinde, alüminyum bronzu hazırlama işlerinde, alüminyum madeni üretimi işlerinde çalışanlar,

Demir ve çelik fabrikalarının; bazı bölümlerindeki işlerde çalışanlar,

Döküm fabrikalarının; döküm kalıp ve maçalarının yapılması ve döküme hazır duruma getirilmesi işlerinde, döküm şarjının hazırlanması ve her çeşit maden eritme (izabe) fırınlarının döküme hazır duruma getirilmesi işlerinde çalışanlar, maden eritme ve dökme işlerinde çalışanlar,

Asit üretimi yapan fabrika ve atölyelerde; asit için hammaddelerin hazırlanması işlerinde, asidin yapılma safhalarındaki işlerinde, baca gazlarından asit elde edilmesi işlerinde çalışanlar,

Yeraltı işlerinin; maden ocakları (elementer cıva bulunduğu saptanan cıva maden ocakları hariç), kanalizasyon ve tünel yapımı gibi yer altında yapılan işlerde çalışanlar,

Radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle yapılan işlerde çalışanlar,

Su altında veya su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işlerde çalışanlar,

İtfaiye veya yangın söndürme işlerinde; yangın söndürme işlerinde çalışanlar,

2008 yılı Ekim ayı başından itibaren fiili hizmet süresi zammı kapsamına alınmışlardı.

5510 sayılı Kanunda belirtilen işyerlerinde çalıştıkları halde, söz konusu işleri/görevleri yapmayan veya sayılan işleri/görevleri yaptıkları halde, söz konusu işyerlerinde çalışmayan sigortalıların işyeri ve iş koşulu şartı bir arada yerine gelmediğinden fiili hizmet süresi zammından yararlandırılmaları mümkün bulunmuyor.

Bu itibarla, 5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinde fiili hizmet süresi zammı uygulamasından sigortalıların yararlanabilmesi çalıştıkları işyeriyle yaptıkları işin birlikte gerçekleşmesi koşuluna bağlanmış bulunuyor.

Bundan ayrı olarak tüm bu kesimler için fiili hizmet süresi zammından yararlanmada maden ocakları, kanalizasyon ve tünel yapımı gibi yeraltında çalışan sigortalılar için en az 1800 gün, diğer sıralarda yer alan sigortalıların ise en az 3600 gün belirtilen işyeri ve işlerde çalışmış olması yani staj süresi şartı da getirilmişti.

Tüm bu sıralanan şartları sağladıktan sonra 5510 sayılı Kanuna göre hesaplanan fiilî hizmet süresi zammı, asker ve polisler hariç diğer sigortalılar için beş yılı geçmemek üzere uzun vadeli sigorta kolları uygulamasında prim ödeme gün sayısına ekleniyor. 5510 sayılı Kanunla yaştan yapılacak indirim süresinin hesabı, toplam prim ödeme gün sayısına eklenen sürenin yarısı şeklinde belirlendiğinden yaş hadlerinden yapılacak indirim süresi, prim ödeme gün sayısına beş yıl ilave edilenler için 2,5 yılı geçmiyor. Yer altı madenlerinde çalışan sigortalılar için ise gerek prim ödeme gün sayısına yapılacak ilavede gerekse yaştan yapılacak indirimde süre sınırı uygulanmıyor.

Ancak, yaş haddi indiriminden yararlanabilmek için maden ocakları, kanalizasyon ve tünel yapımı gibi yeraltında çalışan sigortalıların en az 1800 gün, diğer sıralarda yer alan sigortalıların ise en az 3600 gün belirtilen işyeri ve işlerde çalışmış olmaları şartı önemli ölçüde engelleyici nitelikte bulunuyordu. Zira çoğu ilk defa 2008’de başlayan FHZ hakkında 3600 gün şartını sağlamak için en erken olarak 2018 yılının beklenmesi gerekiyor.

Bu durumda da daha önce fiili hizmet zammı kapsamına alınmamış iş kollarında çalışanlardan emekliliği yaklaşmış olanların bu haktan fiilen yararlanamamaları söz konusu oluyordu.

İşte bu konuda SGK’nın 12.11.2015 tarihli Genel yazısı ile bir nebze esneklik getirilmiş bulunuyor. Buna göre olarak 5510 sayılı Kanunun fiili hizmet zammına tabi tuttuğu iş ve işyerlerinde 2008 yılı Ekim ayı başından önceden beridir çalışmış olanların bu hizmetlerinin gerek yeraltında çalışanlar için 1800 gün ve gerekse diğerleri için 3600 günün tamamlanması hesabında dikkate alınması gerekiyor.

Yani sigortalıların 5434 sayılı Kanunun mülga 32 nci maddesine göre fiili hizmet süresi zammı ile 506 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesi kapsamında itibari hizmet süresi kapsamı dışında prim ödenerek geçen çalışmalar gibi 2008 yılı Ekim ayı başından önce 5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinde belirtilen işler ve işyerlerinde geçen çalışma süreleri de FHZ’den yararlanmak için aranan 1800 gün ve 3600 günlük asgari süre şartının tamamlanmasında dikkate alınacak.

Bu sayede 2008 yılı Ekim ayı başından sonra fiili hizmet süresi zammına tabi prim ödenerek geçen çalışmalar toplamının 1800 veya 3600 gün olması halinde, sigortalıların 2008 yılı Ekim ayı başından sonra fiili hizmet süresi zammına tabi geçen çalışmaları için emeklilik yaş haddinden indirim yapılabilecek.

2008 Ekim öncesi bu tür günler fiili hizmet zammında değerlendirilmeyecek ama 2008 Ekim ayı ve sonrasında edinilen fiili hizmet zammına tabi işlerden elde edilecek fiili hizmet zammından yararlanmayı kolaylaştırmış olacak.

Örneğin FHZ kapsamına 2008 Ekim ayından itibaren alımış bir işte Ekim 2008 öncesinde 8 yıllık çalışması olan bir işçinin ekim 2008’den sonra bu işte 4 yıllık çalışması varsa 1 yıllık FHZ’den yararlanması hemen mümkün olacak. Yoksa bu işçi 6 yıllık bir çalışma daha yapmadan 4 yıllık çalışması karşılığında FHZ kazanamayacaktı.

Kaynak: http://www.alitezel.com/index.php?sid=yazi&id=8078

 

"BU HABERİ SOSYAL AĞLARDA PAYLAŞARAK MESLEKDAŞLARIMIZA FAYDALI OLABİLİRSİNİZ."

 

16 Kasım 2015 - 10:48 'de eklendi ve 2951. A+A-

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
2018 Asgari Ücretli Çalışanın İşverene Maliyeti 2018 Asgari Ücretli Çalışanın İşverene M...

  Ekim 2008 ayından önce asker, polis MİT mensubu, zirai karantinada görevli Tarım Müdürlüğü memur ve hizmetlileri, kamudaki basın...

2018 yılında EKSİK GÜN bildirim şartlarında değişiklik yapıldı 2018 yılında EKSİK GÜN bildirim şartları...

  Ekim 2008 ayından önce asker, polis MİT mensubu, zirai karantinada görevli Tarım Müdürlüğü memur ve hizmetlileri, kamudaki basın...

KDV İadesinde Hangi Belgeleri İstenir ? KDV İadesinde Hangi Belgeleri İstenir ?...

  Ekim 2008 ayından önce asker, polis MİT mensubu, zirai karantinada görevli Tarım Müdürlüğü memur ve hizmetlileri, kamudaki basın...

Vergi Suçlarında Dava Zamanaşımı Vergi Suçlarında Dava Zamanaşımı

  Ekim 2008 ayından önce asker, polis MİT mensubu, zirai karantinada görevli Tarım Müdürlüğü memur ve hizmetlileri, kamudaki basın...

BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)
SON EKLENEN HABERLER
İŞSİZLİK SİGORTASI İŞÇİ İÇİN VAR İŞSİZLİK SİGORTASI İŞÇİ İ...

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanu...

İşverenler Dikkat! Kişisel Verileri Korumayana Ceza Var! İşverenler Dikkat! Kişise...

Son yılların en önemli konularından birisi olmasına rağmen k...

Bu kadınların her 1 yılını SGK 450 gün sayıp, erken emekli yapıyor Bu kadınların her 1 yılın...

Annelik dünyanın en güzel en mutlu duygusu olduğu kadar birç...

Çocuk işçi çalıştıran işverene 1.853 Lira para cezası (Cengiz TÜRK) Çocuk işçi çalıştıran işv...

A.ÇALIŞTIRMA YAŞI VE ÇOCUKLARI ÇALIŞTIRMA YASAĞI. 4857 sayıl...

E-faturada “İrsaliye yerine geçer” ifadesi nasıl kullanılabilir? E-faturada “İrsaliye yeri...

E-faturada “İrsaliye yerine geçer” ifadesinin nasıl kullanıl...

% 5 Vergi İndiriminde Dikkat Edilecek Hususlar % 5 Vergi İndiriminde Dik...

Vergi sisteminin ve uygulamanın vergiye uyumlu mükellefleri ...

İŞİ OLMAYANA 1611 LİRA MAAŞ… İŞİ OLMAYANA 1611 LİRA MA...

Yeni asgari ücretin belirlenmesiyle birlikte işsizlerin aldı...

İş ve Keşif Artışı Damga Vergisini Doğurur Mu? İş ve Keşif Artışı Damga ...

Türk vergi sistemi içerisinde herhalde en çok eleştirilen ve...

Bilançoya tabi mükellef işi terkinden sonraki yıl yeniden işe başlarsa işletme defteri tutabilir mi? Bilançoya tabi mükellef i...

Bilanço esasına tabi mükellefin işi terk etmesi halinde erte...

Arsa (Kat) karşılığı inşaat işlerinde örnek maliyetleme (Cengiz Türk) Arsa (Kat) karşılığı inşa...

İnşaat Taahhüt ve Onarım İşleri yapan şirketin arsa karşılığ...

FOTO GALERİ
VERGİ VE SGK AFFI HABERLERİ
VIDEO GALERİ