SMMM OKULU – Güncel muhasebe haberleri
GAZETE İLAN BÜROSU
SMMM OKULU – Güncel muhasebe haberleri

İNŞAAT FİRMALARININ BELGESİZ YAPTIKLARI ÖDEME SONUCU OLUŞAN KASA SORUNUNA BİR BAKIŞ

İNŞAAT FİRMALARININ  BELGESİZ YAPTIKLARI  ÖDEME SONUCU OLUŞAN KASA SORUNUNA BİR BAKIŞ. İNŞAATIN KAVRAMI  743 Sayılı Medeni kanunda inşaat ve imalat; arazi ile birleştirilmiş ve malzeme ve emek sarfı ile imal, inşa veya tanzim edilmiş şeyler olarak tanımlanmıştır. 3194 sayılı imar kanunda ise yapı kavramı tanımlanmıştır. Karada ve suda daimi veya muvakkat, resim, veya hususi yeraltı ve yer […]

07 Ekim 2015 - 1:03 'de eklendi ve 4281. A+A-

İNŞAAT FİRMALARININ  BELGESİZ YAPTIKLARI  ÖDEME SONUCU OLUŞAN KASA SORUNUNA BİR BAKIŞ

İNŞAAT FİRMALARININ  BELGESİZ YAPTIKLARI  ÖDEME SONUCU OLUŞAN KASA SORUNUNA BİR BAKIŞ.

İNŞAATIN KAVRAMI

 743 Sayılı Medeni kanunda inşaat ve imalat; arazi ile birleştirilmiş ve malzeme ve emek sarfı ile imal, inşa veya tanzim edilmiş şeyler olarak tanımlanmıştır. 3194 sayılı imar kanunda ise yapı kavramı tanımlanmıştır. Karada ve suda daimi veya muvakkat, resim, veya hususi yeraltı ve yer üstü inşaatı ile bunların ilave, değişiklik ve tamirlerini içine alan sabit ve müteharrik tesislerdir Ça­lış­ma Ba­kan­lı­ğın­ca ha­zır­la­nan ve Ba­kan­lar Ku­ru­lun­ca ka­bul edi­len “İşkol­la­rı Tü­zü­ğün­de” in­şa­at; bi­na, yol, köp­rü, de­mir­yo­lu, tü­nel met­ro, ka­na­li­zas­yon, li­man, dal­ga­kı­ran, ha­vuz, is­tih­kam, ha­va­a­la­nı, de­ko­vil ve tram­vay yo­lu spor alan­la­rı­nın ya­pı­mı gi­bi her çeşit ya­pı­cılık iş­le­ri ile bun­la­rın etüd, pro­je, araş­tır­ma, ba­kım, ona­rım ve ben­ze­ri iş­ler olduğu tanımlanmıştır

YILLARA YAYGIN İNŞAAT HAKEDİŞ İŞLERİ:Gelir Vergisi Ka­nu­nu’­nun 42’nci mad­de­si hük­mü ge­re­ği; birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat (dekapaj işleri de inşaat işi sayılır) ve onarma işlerinde kar veya zarar işin bittiği yıl kati olarak tespit edilir ve tamamı o yılın geliri sayılarak, mezkur yıl beyannamesinde gösterilir. Mü­kel­lef­ler bir­den faz­la tak­vim yılı­na si­ra­yet eden in­şa­at ve onar­ma iş­le­rin­de, her in­şa­at ve onar­ma işi­nin ha­sılat ve gi­der­le­ri­ni ay­rı bir def­ter­ler­de ve­ya tut­mak­ta ol­duk­la­rı def­ter­le­rin ay­rı say­fa­la­rın­da gös­ter­me­ye mec­bur­dur. Yıl­la­ra sa­ri in­şa­at ve onar­ma iş­le­rin­de kar ve za­rar işin bit­ti­ği yıl ka­ti ola­rak tes­pit edi­le­cek ol­mak­la bir­li­kte; işin de­va­mı sü­re­sin­ce, bu iş­ler do­la­yı­sıy­la, iş­le­ri yapanla­ra (Ku­rum­lar da­hil) öde­nen is­tih­kak be­del­le­rin­den Ge­lir Ver­gi­si Ka­nu­nu’nun 94’ncü mad­de­si­ne gö­re tev­ki­fat ya­pıla­cak­tır. Gelir Vergisi Kanununa paralel olarak Yeni Kurumlar Vergisi Kanununun 15.maddesinin 1/a bendinde de“ Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş ödemeleri vergi kesintisine tabi olacağı hüküm altına alınmıştır.Ge­lir Ver­gi­si Ka­nu­nu’nun 121 ve Ku­rum­lar Ver­gi­si Ka­nu­nu’nun 34’üncü maddeleri hü­küm­le­ri ge­re­ği; yıl­lık be­yan­na­me­de gös­te­ri­len ge­li­re da­hil ka­zanç ve irat­lar­dan tev­kif yo­luy­la ke­sil­miş bu­lu­nan ver­gi­ler be­yan­na­me üze­rin­den he­sap­la­nan ge­lir ve ku­rum­lar ver­gi­si­ne mah­sup edilir. Mah­su­bu ge­re­ken mik­tar be­yan­na­me üze­rin­den he­sap­la­nan ver­gi­den faz­la ol­du­ğu tak­dir­de key­fi­yet ver­gi da­i­re­sin­ce mü­kel­le­fe ya­zı ile bil­di­ri­lir. Mü­kel­lef bu ya­zı­yı te­bel­lüğ et­ti­ği ta­rih­ten iti­ba­ren bir yıl için­de mü­ra­caat­ta bu­lu­nur­sa ara­da­ki fark ken­di­si­ne ia­de edi­lir. Bir yıl için­de mü­ra­caat et­me­yen mü­kel­lef­le­rin bu fark­tan do­ğan ala­cak­la­rı dü­şer.

ÖZEL İNŞAAT İŞLERİ:  Apartman inşa edip daire,kat dükkan halinde satanlar,bu inşaatı kendi arsaları üzerine yapabilecekleri gibi arsa karşılığı belirli sayıda daire kat ve dükkan vermek suretiyle de yapılabilir.Gelir Vergisi Kanununda; İnşaat ve onarma işlerinden elde edilen kazançlar, Ticari Kazanç hükümlerine göre vergilendirilir. Aynı yıl içinde başlanılıp bitirilen inşaat ve onarma işlerinden ve özel inşaatlardan elde edilen kazançlar ve arsa karşılığı daire yapımından elde edilen kazançlar da genel hükümlere göre vergilendirilir.Daire, kat veya dükkan halinde satmak amacıyla yapılan inşaatlarda kazanç: İnşa edilen daire, kat veya dükkanlar müteahhit için mal niteliğindedir. Bunların bitimden ziyade teslim veya satışı halinde kar-zarar hesaplanarak, vergilendirilecektir. İnşaat süresince yapılan satışlardan alınan tutarlar, avans niteliğinde değerlendirilir. Kar-zarar tespiti inşa edilen dairelerin tesliminde hesaplanır. Teslimden ise daire, kat veya dükkanın iskan belgesinin alınması veya bu tarihten öncede fiilen kullanılmaya başlandığı tarih anlaşılmalıdır.Buna göre fatura tanzimi gerekmektedir.

 İnşaat firmalarında inşaatın devamı  sırasında bağzı belgesiz ödemeler yüzünden işletmelerin kasasının bir hayli kabardığı ve inşaat firmalarının  bu durumlarda gerekli hassasiyeti göstermemesinden dolayı incelemeler esnasında cezai müeyyidelerle karşı karşıya kalmaktadırlar.İnşaat işlerinde çalışan işçiler hemen hepsi asgari ücretten gösterilir ama bu işçileri buraya getiren bir usta başı vardır ve inşaat firması ile bu usta başı fiyatta anlaşır ve sonra ekip gelir iş başı yapar ve  burada usta başlarının  herhangi bir mali kaydı olmaz.İşçiler inşaat firmalarında sigortalı gözükür ve asgari ücret üzerinden primleri hesaplanır Asgari ücrete olan kadar kısmı bankadan diğer üstü elden usta başlarına teslim edilir.Ama resmi muhasebe kayıtlarına göre bu para kasada kalır.Bu tür işlemlerin  her ay yapıldığını düşünürsek yıl sonu işletmenin kasasında biriken parayı siz düşünün peki ne olacak şimdi ? firma sahibi önemsemez bu gibi durumları muhasebeci halleder düşüncesi ona yeter de arta bile…İnşaat firmaları ile anlaşan usta başlarının vergi kaydı olsa,yapılan anlaşma çerçevesinde inşaat firmasının altında alt işveren numarası alınsa fatura mukabili bankadan ödeme yapılsa sizce daha güzel olmaz mı Usta başları da çalışan işçilere gerçek aldığı ücret üzerinden ödeme yapsa  güzel olmaz mı? olur ama Vergi ve SSK primini kim kaçıracak.

SMMM Önder ÖZSOY

"BU HABERİ SOSYAL AĞLARDA PAYLAŞARAK MESLEKDAŞLARIMIZA FAYDALI OLABİLİRSİNİZ."

 

07 Ekim 2015 - 1:03 'de eklendi ve 4282. A+A-

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GEÇMİŞE DÖNÜK TEŞVİK UYGULAMASI GEÇMİŞE DÖNÜK TEŞVİK UYGULAMASI

İNŞAAT FİRMALARININ  BELGESİZ YAPTIKLARI  ÖDEME SONUCU OLUŞAN KASA SORUNUNA BİR BAKIŞ. İNŞAATIN KAVRAMI  743 Sayılı Medeni kanunda inşa...

Kira gelirleri ve Yıllık gelir vergisi beyanlarında son gün 26 Mart 2018 Kira gelirleri ve Yıllık gelir vergisi b...

İNŞAAT FİRMALARININ  BELGESİZ YAPTIKLARI  ÖDEME SONUCU OLUŞAN KASA SORUNUNA BİR BAKIŞ. İNŞAATIN KAVRAMI  743 Sayılı Medeni kanunda inşa...

Sahte Fatura Kullananlar Bankadan ödeme Yaparsa … Sahte Fatura Kullananlar Bankadan ödeme ...

İNŞAAT FİRMALARININ  BELGESİZ YAPTIKLARI  ÖDEME SONUCU OLUŞAN KASA SORUNUNA BİR BAKIŞ. İNŞAATIN KAVRAMI  743 Sayılı Medeni kanunda inşa...

Devreden KDV Gider Yazılabilir Mi ? Devreden KDV Gider Yazılabilir Mi ?

İNŞAAT FİRMALARININ  BELGESİZ YAPTIKLARI  ÖDEME SONUCU OLUŞAN KASA SORUNUNA BİR BAKIŞ. İNŞAATIN KAVRAMI  743 Sayılı Medeni kanunda inşa...

BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)
SMMM STAJA GİRİŞ KİTABI GÜNCEL
SON EKLENEN HABERLER
SMMM Staja Başlama Kitabımız Yayınlandı (2018 Temmuz Baskı) SMMM Staja Başlama Kitabı...

SMMM STAJA GİRİŞ SINAVI HAZIRLIK KİTABI 2018/2. BASKIMIZ YAY...

2018/2. Dönem Staja Giriş Sınavı Soru ve Cevapları Yayınlanmıştır 2018/2. Dönem Staja Giriş...

2018/2. Dönem Staja Giriş Sınavı Soru ve Cevapları Yayınlanm...

20 Temmuz 2018 Tarihli ve 30484 Sayılı Resmî Gazete 20 Temmuz 2018 Tarihli ve...

ÖNCEKİ SONRAKİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER ...

7143 sayılı Kanundaki süreler uzatılmalıdır! 7143 sayılı Kanundaki sür...

Bilindiği gibi, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığ...

Asgari yıllık izin sürelerine dikkat! Asgari yıllık izin sürele...

Anayasal güvence altına alınan haklardan birisi olan yıllık ...

“Mali Tatil” uygulamasında beyan ve ödeme tarihlerine dikkat “Mali Tatil” uygulamasınd...

2018 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI DOSYASI 5604 sayılı Mali Tat...

HAL uygulaması sona erdi… HAL uygulaması sona erdi…...

20 Temmuz 2016’da ilan edilen ve 7 kez uzatılan OHAL uygulam...

19 Temmuz 2018 Tarihli ve 30483 Sayılı Resmî Gazete 19 Temmuz 2018 Tarihli ve...

YASAMA BÖLÜMÜ   TBMM KARARLARI 1189   Türkiye Büyük Mil...

Yurt dışı şube kazançlarında vergileme Yurt dışı şube kazançları...

Bilindiği gibi tam mükellef gerçek ve tüzel kişiler yurt içi...

Kiralanmış taşınmazın satışında KDV istisnası Kiralanmış taşınmazın sat...

30.4.2015 günlü DÜNYA gazetesindeki bu köşemizde yayınlanan ...

FOTO GALERİ
VERGİ VE SGK AFFI HABERLERİ
VIDEO GALERİ