SMMM OKULU – Güncel muhasebe haberleri
GAZETE İLAN BÜROSU
SMMM OKULU – Güncel muhasebe haberleri

İşverenlere Getirilen Yeni İstihdam Teşvikleri

Hatırlayacak olursak, 9 Şubat 2017’de yayımlanan 687 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen Geçici 17.madde kapsamında işverenlere sigorta primi ve vergi avantajı sağlayan yeni istihdam teşvikine yönelik düzenlemeler yapılmıştı. Bunun üzerine, Resmi Gazete’de* 31 Aralık 2017 tarihine kadar işe alınanlar için sağlanacak gelir vergisi stopaj desteğine ilişkin 297 Seri No.lu […]

21 Mart 2017 - 14:45 'de eklendi ve 1284. A+A-

İşverenlere Getirilen Yeni İstihdam Teşvikleri

Hatırlayacak olursak, 9 Şubat 2017’de yayımlanan 687 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen Geçici 17.madde kapsamında işverenlere sigorta primi ve vergi avantajı sağlayan yeni istihdam teşvikine yönelik düzenlemeler yapılmıştı.

Bunun üzerine, Resmi Gazete’de* 31 Aralık 2017 tarihine kadar işe alınanlar için sağlanacak gelir vergisi stopaj desteğine ilişkin 297 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği yayımlandı.

297 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği ile İlave İstihdama Getirelen Teşvik Uygulamalarına ilişkin getirilen yeni düzenlemelere göz atalım.

Öncelikle, 4447 sayılı Kanun’un geçici 18’inci maddesinde öngörülen teşvikle 1 Şubat 2017’den itibaren işe alınan ve gerekli şartları taşıyan ilave sigortalılar için asgari ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisinin, asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmının verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilmesi suretiyle özel sektör işverenlerinin desteklenmesi amaçlandı.

İşverenlere 1 Şubat 2017’den önce işe alınanlar için gelir vergisi stopajı teşviki uygulanmayacağı hükme bağlandı.

Üç aylık dönemler halinde verilen muhtasar beyannamelerde, ilave istihdam (özel sektör işverenlerinin 2016 Aralık ayına ilişkin olarak verdikleri aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirdikleri sigortalı sayısına 1 Şubat 2017’den sonra ilave olarak yeni işe aldıkları sigortalılar) ile ilgili şartların varlığı her ay için ayrı ayrı değerlendirilerek terkin edilecek tutar belirlenecek.

Özel Sektör İşverenleri Dahil Teşvikten Faydalanma Şartları

Teşvikten, özel sektör işverenleri aşağıdaki şartlar dahilinde yararlanacaklar:

 • Sigortalının 1 Şubat 2017 tarihinden itibaren işe alınmış olması,

 • Sigortalının işe alınmadan önce Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı olması,

 • Sigortalının en az ve kesintisiz üç ay süreyle işsiz olması (işe başladığı tarihten önceki üç aya ait sosyal güvenlik kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olması),

 • Sigortalının işe girdiği tarihten önceki üç aylık sürede işsiz olmasına rağmen, işe girdiği tarihten önceki altı aylık süre içerisinde, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun mevzuatı çerçevesinde, işten ayrılış nedeni en son (19), (20) ve (30) olarak bildirilenlerden olmaması,

 • Sigortalının, 2016 yılının Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinde yer alan sigortalı sayısına ilave olarak işe alınmış olması.

Teşvik uygulamasında işverenin faaliyet konusu ile tam veya dar mükellefiyet esasında vergilendirilmesinin bir önemi bulunmuyor.

Hangi Çalışanlar Bu Teşvik’ten Yararlanamayacak?

 • Kamu idarelerine ait işyerlerinde çalışanlar,

 • 5335 sayılı Kanun’un 30. maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerlerinde çalışanlar,

 • 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanun’dan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerlerinde çalışanlar,

 • Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar,

 • Yurt dışında çalışan sigortalılar,

için gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanılması mümkün olmayacak.

İlave İstihdamın Kapsamı

İlave istihdam, özel sektör işverenlerinin 2016 yılı Aralık ayına ilişkin olarak verdikleri aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirdikleri sigortalı sayısına 1 Şubat 2017 tarihinden sonra ilave olarak yeni işe aldıkları sigortalıları ifade ettiğinden, 1 Şubat 2017 tarihinden önce işe alınanlar için gelir vergisi stopajı teşviki uygulanmayacak.

Örneğin; İşveren (A), 2016 yılı Aralık ayı ile ilgili olarak verdiği aylık prim ve hizmet belgelerinde 30 işçi çalıştırdığını bildirmiştir. Bu işveren, mevcut işçisine ilaveten 2017 yılının Ocak ayında 5 işçi, 1 Mart 2017 tarihinde de 10 işçi istihdam etmiştir.

Buna göre işveren (A), Ocak ayında istihdam ettiği ilave 5 işçiden dolayı teşvikten yararlanamayacak, ancak Mart ayında ilave istihdam ettiği ve Tebliğ’in 4’üncü maddesindeki şartları taşıyan 10 işçi için teşvikten yararlanabilecektir.

İşverene Getirilen Yeni Teşvik Ne Kadar?

1 Şubat 2017 tarihinden itibaren işe alınan sigortalılar adına günlük 22,22 TL prim teşviki bulunuyor.

Aylık 30 gün bildirilen sigoralı 30×22,22 TL=666,6 TL teşvik hesaplanıyor.

Bu tutarın da işsizlik primleri dahil asgari ücret üzerinden hesaplanan işçi ve işveren priminin tamamına eşit; yani 1.777,5x%37,5=666,66 olduğunu belirtelim.

Buna ilave olarak asgari ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisinden asgari geçim indirimi düştükten sonra kalan kısımında terkin edilecektir.

Bu durumda bekar bir çalışan için asgari geçim indirimi düşüldükten sonra 93,3 TL vergi kalıyor.

Getirilen yeni düzenlemeye göre bu tutarın da sileneceğini hatırlatalım.

Günün sonunda SGK Primleri ve Vergileri topladığımızda getirilen yeni uygulamadan yararlanan bir İşveren’in  666,6+93,3=759,9 TL yükten kurtulmuş olduğunu belirtmekte fayda görüyoruz.

Teşvikten Yararlanılmaya Başlanmasından Sonra İşçi Çıkarılması Durumunda Ne Olur?

Teşvikten yararlanılmaya başlanmasından sonra, gerek eski çalışanların gerekse de ilave istihdam edilenlerin 1 Ocak 2018 tarihinden önce işten çıkarılması nedeniyle, 2016 yılı Aralık ayındaki toplam istihdam edilen sigortalı sayısının üzerinde kalınmak koşuluyla, bir azalma meydana gelirse terkin edilecek vergi tutarının tespitinde, ilave istihdam amacıyla işe alınanlardan kalan sigortalılar dikkate alınır.

Bu durumda, sigortalılardan hangisi için teşvikten yararlanılacağı işveren tarafından serbestçe belirlenir.

Birden Fazla İşyerinde Faaliyette Bulunan İşverenler Açısından Gelir Vergisi Stopajı Teşviki Nasıl Olacak?

Birden fazla işyerinde faaliyette bulunan ve her bir işyeri için ayrı ayrı aylık prim ve hizmet belgesi veren işverenler, ilave istihdamdan dolayı gelir vergisi stopajı teşvikine ilişkin şartları her işyeri için ayrı ayrı dikkate alacaktır. İşverenin birden fazla işyerindeki çalışanlarına yaptığı ücret ödemeleri ile ilgili tek muhtasar beyanname vermesinin bir önemi bulunmamaktadır.

Teşvik Uygulama Süresi

Teşvik, 01 Şubat 2017 ile 31 Aralık 2017 tarihleri arasında işe alınan kapsamdaki sigortalılar için, 31 Aralık 2017 tarihine kadar uygulanacaktır.

Buna göre, Şubat 2017 döenemine ilişkin olarak Mart 2017’de verilen muhtasar beyannamede ilk uygulama, Aralık 2017 döenemine ilişkin olarak Ocak 2018’de verilecek muhtasar beyannamede teşvik için son uygulama yapılacaktır.

Uygulamanın Esasları

4447 sayılı Kanun’un geçici 18’inci maddesi kapsamında gelir vergisi stopajı teşviki uygulanan ücretlerin vergilendirilmesinde, öncelikle asgari geçim indirimi dikkate alınır.

İlave istihdam edilenlerle ilgili asgari geçim indirimi, 4/12/2007 tarihli ve 26720 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği’inde (Seri No:265) belirtilen usul ve esaslara göre hesaplanacaktır.

4447 sayılı Kanun’un geçici 18’inci maddesi kapsamında muhtasar beyanname üzerinden terkin edilecek tutar; teşvikten yararlanılan sigortalı bazında 2017 yılında uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarının çalışılan gün sayısına isabet eden kısmı üzerinden hesaplanan gelir vergisinden asgari geçim indiriminin mahsup edilmesi sonucu kalan tutarı geçemez.

Teşvikten Yararlanacak Olanlar İçin “İstihdamın Teşvikine İlişkin Bildirim”in Doldurması

Gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanmak isteyen işverenlerin Tebliğ’in ekinde yer alan “İstihdamın Teşvikine İlişkin Bildirim”i (EK:1) doldurmaları ve muhtasar beyanname ekinde vermeleri zorunludur. Bildirimin Tablo-1 bölümünün (XIV) numaralı sütununun toplam satırında yer alan tutar, Tablo-2’nin (j) sütununa aktarılacaktır.

İşverenler, bildirimin Tablo-2’nin (j) sütununda yer alan terkin edilebilecek vergi tutarını verecekleri muhtasar beyannamenin Tablo-1 “Matrah ve Vergi Bildirimi” bölümünün (20/e) No.lu satırında (4447 sayılı Kanun’un geçici 18’inci maddesi kapsamında terkin edilecek tutar) göstereceklerdir. Bu tutar, aynı beyannamenin (19/b) No.lu satırda gösterilen gelir vergisi kesintisi toplamından indirilerek terkin işlemi gerçekleştirilmiş olacaktır.

Terkin işlemi sonrasında kalan gelir vergisi tutarı, muhtasar beyannamenin (21) No.lu “Terkin Sonrası Kalan Gelir Vergisi Tutarı” satırında gösterilecektir. Bu tutar tahakkuka esas alınacak ve beyannamenin Tablo-2 “Tahakkuka Esas İcmal Cetveli” bölümünün (2) No.lu “Tahakkuk eden” satırına aktarılacaktır.

Terkine konu edilen tutar, muhtasar beyannamenin (20/e) No.lu satırında gösterilmiş olduğundan, vergi dairesince ayrıca bir terkin işlemi yapılmayacaktır.

İşverenler Dikkat!

İşverene getirilen yeni Teşvik Uygulamasına göre;

 • Bu teşvikten yararlananlar, diğer kanunlarda yer alan benzer nitelikli gelir vergisi stopajı teşviklerinden yararlanamayacak.

 • Bu madde kapsamında yapılan ücret ödemelerine ilişkin damga vergisinin aylık brüt asgari ücretin prim ödeme gün sayısına isabet eden kısmı için damga vergisi hesaplanmayacak ve ödenmeyecek.​

 

*16 Mart 2017 tarih ve 30009 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

BORA YARGIÇ

kpmgvergi.com

"BU HABERİ SOSYAL AĞLARDA PAYLAŞARAK MESLEKDAŞLARIMIZA FAYDALI OLABİLİRSİNİZ."

 

21 Mart 2017 - 14:45 'de eklendi ve 1285. A+A-

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Devreden KDV Gider Yazılabilir Mi ? Devreden KDV Gider Yazılabilir Mi ?

Hatırlayacak olursak, 9 Şubat 2017’de yayımlanan 687 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu...

İşçiyi başka ilde görevlendirerek istifaya zorlanabilir mi? İşçiyi başka ilde görevlendirerek istifa...

Hatırlayacak olursak, 9 Şubat 2017’de yayımlanan 687 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu...

İşçi başka ilde geçici görevle görevlendirilebilir mi ? İşçi başka ilde geçici görevle görevlend...

Hatırlayacak olursak, 9 Şubat 2017’de yayımlanan 687 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu...

SGK işyeri tescil işlemleri tek numarada birleşebilecek SGK işyeri tescil işlemleri tek numarada...

Hatırlayacak olursak, 9 Şubat 2017’de yayımlanan 687 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu...

BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)
SON EKLENEN HABERLER
SGK ve Vergi Teşvikleri ile ilgili değişiklikler yasalaştı SGK ve Vergi Teşvikleri i...

Milyonlarca kişiye müjde! Meclis’te kabul edildi TBMM ...

SGK Sağlık uygulamasındaki değişiklikler yürürlüğe girdi SGK Sağlık uygulamasındak...

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğindeki Değişikl...

Usulsüzlük Cezalarında Değişiklik Usulsüzlük Cezalarında De...

Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olm...

Hasılat Esaslı Kdv Uygulaması Hasılat Esaslı Kdv Uygula...

Başbakanlık Makamı tarafından 27.02.2018 tarihinde Türkiye B...

Devreden KDV Gider Yazılabilir Mi ? Devreden KDV Gider Yazıla...

Yılmaz SEZER YMM, Güncel&Laviale Türkiye Yönetim Kurulu ...

Emekli olamayana SGK’dan ‘yaşlılık toptan ödemesi’ Emekli olamayana SGK’dan ...

Emekli olmak için yaş şartını doldurmasına rağmen, sigortalı...

Vergi borcu iddiasıyla haciz uygulamasında zamanaşımı süresi nedir? Vergi borcu iddiasıyla ha...

6183 sayılı AATUHK 102. maddesinde kamu alacağının vadesinin...

Maliye Bakanından Kdv Hakkında Açıklaması Maliye Bakanından Kdv Hak...

Maliye Bakanı Naci Ağbal, KDV’de indirimlerden, istisn...

2018 Staja giriş sınavı hazırlık kitabı ve soru bankası yayınlandı 2018 Staja giriş sınavı h...

Değerli okuyucularımız, 2004 yılından itibaren sürekli günce...

Gayrimenkul satışlarını Tapuda düşük gösterenlere ağır cezalar geldi Gayrimenkul satışlarını T...

Tapuda yapılan satışlarda konutun değerini düşük gösterenler...

FOTO GALERİ
VERGİ VE SGK AFFI HABERLERİ
VIDEO GALERİ